001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


ESF - 8.3.4
Jaunais mācību gads ar jauniem atbalsta pasākumiem

ESFprojekts8.3.4

Jau otro gadu Jelgavas Tehnikuma audzēkņiem, kuriem noteikts risks priekšlaicīgi  pamest mācības, ir iespēja saņemt ekonomisku atbalstu vai atbalstu individuālu mācību konsultāciju veidā. 2018./2019. mācību gada 1.semestrī individuālie atbalsta plāni tika sagatavoti 112 audzēkņiem, paredzot individuālās konsultācijas matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā, kā arī sniedzot ekonomisko atbalstu: transporta izdevumi segti 40 audzēkņiem, ēdināšanas izdevumi 67 audzēkņiem, bet izdevumi par uzturēšanos dienesta viesnīcā – 11 audzēkņiem. Šajā gadā jauniešu iesaistīšanās projektā ir kļuvusi aktīvāka arī sniegtā atbalsta iespējas ir paplašinājušās piesaistot jaunu pedagogu latviešu valodas konsultāciju nodrošināšanai un psihologu darbam ar riska grupas jauniešiem.      

Informācija sagatavota 2018. gada 20.decembrī    

 
Noslēdzies 2017./2018. mācību gads

ESFprojekts8.3.4

Noslēdzies pirmais mācību gads, kura laikā Jelgavas Tehnikuma audzēkņiem bija iespēja saņemt individuālu atbalstu gan konsultācijām, gan ēdināšanas, gan transporta izdevumu kompensācijai. Mācību gada laikā tika sagatavoti 87 individuālie plāni, dažiem audzēkņiem plāni turpinājās no pirmā semestra. Mācību gada otrajā semestrī tika sniegtas individuālas konsultācijas latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā un profesionālajos priekšmetos. Finansiāls atbalsts tika sniegts sedzot transporta izdevumus un apmaksājot 2 636 pusdienas tehnikuma audzēkņiem.

Plānots, ka līdzīgas projekta aktivitātes tiks īstenotas arī nākošajā mācību gadā.

Informācija sagatavota 2018. gada 29.jūnijā

 
Jaunie plāni jaunajā semestrī

ESFprojekts8.3.4

Turpinot projekta aktivitāšu īstenošanu, Jelgavas Tehnikums 2018.gada janvārī uzsāka 57 plānu īstenošanu. Atbilstoši plānam paredzēts sniegt sekojošus atbalsta pasākumus: ēdināšana – 43 personām, dienesta viesnīcas izdevumu segšana – 18 personām, sabiedriskā transporta izdevumu segšana – 27 personām, individuālās konsultācijas mācību priekšmetos – 23 personām. Vispieprasītākais atbalsta pasākums ir ēdināšanas izdevumu segšana, kam seko transporta izdevumu segšana. Izmantojot individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, vairākiem audzēkņiem izdevies uzlabot vērtējumu un zināšanas tādos mācību priekšmetos kā lietišķā matemātika, matemātika, vācu valoda, materiālu mācība, latviešu valoda.

Lasīt tālāk...
 
Dalība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

ESFprojekts8.3.4

Jelgavas Tehnikums 2017.gada gada 1.septembrī parakstīja sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā Nr.8.3.4.0/16/I001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta īstenošanas pirmajos mēnešos sagatavoti un apstiprināti 26 individuālā atbalsta plāni, pasniedzēji snieguši vairāk kā 30 konsultācijas savos mācību priekšmetos. Atbilstoši izstrādātajiem plāniem sniegts arī atbalsts viesnīcas izdevumu segšanai – 6 personām, transporta izdevumi uz skolu/prakses vietu apmaksāti 11 audzēkņiem, savukārt 13 audzēkņiem ir sniegts atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai.  

Lasīt tālāk...
 
Uzsākta dalība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

ESFprojekts8.3.4

Jelgavas Tehnikums 2017.gada gada 1.septembrī parakstīja sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā Nr.8.3.4.0/16/I001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta ieviešanas laikā plānotas individuālas atbalsta aktivitātes vispārizglītojošo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem ir paaugstināts risks kādu iemeslu dēļ pārtraukt mācības.

Lasīt tālāk...
 Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016