001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Kārtība

LV gerbonis

LATVIJAS REPUBLIKA

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

JELGAVAS TEHNIKUMS

Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgava, LV - 3001, Reģ. Nr. 2834002415, nodokļu maksātāja kods: LV90000041031

Tālr./ fakss: 63025605, 63025620, e-pasts: info@jelgavastehnikums.lv

APSTIPRINĀTA

ar Jelgavas Tehnikuma direktores
01.04.2019. rīkojumu Nr.1-8/172


IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Izglītojamo uzņemšanas kārtība nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Jelgavas Tehnikumā (turpmāk - Tehnikums):

1.1.klātienes nodaļā no valsts budžeta līdzekļiem (pielikums Nr.1 ).

1.2.Eiropas Savienības struktūrfondu finansētās grupās (pielikums Nr.1 ).

2. Izglītojamo uzņemšanas kārtību (turpmāk - Kārtība) Tehnikumā reglamentē spēkā esošie normatīvie akti, tostarp, Profesionālās Izglītības likuma 26., 27. un 28. pants, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2012. gada 20. jūnija iekšējie noteikumi Nr.12 „Kārtība, kādā personas uzņem profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs”.

3. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).
4. Kārtību publicē Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv.

II. UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

5. Tiesības mācīties Tehnikumā ir personām pēc vispārējās pamatizglītības:

 5.1. profesionālās vidējās izglītības programmās persona tiek uzņemta pēc vispārējās pamatizglītības vai profesionālās pamatizglītības ieguves, kura uzņemšana kalendārajā gadā sasniedz 15 gadu vecumu.

6. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) profesionālās izglītības programmu īstenošana profesionālās izglītības iestādēs uzņem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot):

6.1.  kuri nemācās un nestrādā;

6.2.  bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;

6.3.  ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās un kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;

6.4.  projekta ietvaros iesaistīties mācībās atkārtoti var jaunieši, kuri nav saņēmuši mērķstipendiju vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās.

7. Tehnikumā uzņem personas no citām profesionālām izglītības iestādēm, kuras vēlas turpināt mācīties radniecīgās izglītības programmās (obligāts sekmju izraksts par apgūto programmas daļu).

 

III. UZŅEMŠANAS ORGANIZĒŠANA

 

8. Uzņemšanas komisiju izveido ar Tehnikuma direktores rīkojumu.
9. Dokumentus pieņem Jelgavas Tehnikumā (Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā).

10. Izglītojamie, kuri izteikuši vēlmi mācīties Tehnikumā, iesniedz dokumentus:

10.1. iesniegums Tehnikuma direktorei, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma iegūstamā kvalifikācija;

10.2. pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija

        (uzrādot dokumenta oriģinālu);

10.3. sekmju izraksta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);

10.4. medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa  Nr.027/u);

10.5. četras fotogrāfijas (3x4 cm);

10.6. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)).

11. Tehnikumā dokumentus pieņem no 2019. gada 10. jūnija līdz 22. augustam (pirmdiena – ceturtdiena

       08:00 – 17:00, piektdiena 08:00 – 15:00).
12. Dokumentu pieņemšana ir bezmaksas.
13. Dokumentus iesniedz personīgi (nepilngadīgās personas kopā ar vecākiem vai aizbildni), uzrādot pasi vai personas apliecību (eID).

IV. KONKURSA KĀRTĪBA

14. Personas uzņem, ņemot vērā vidējo aritmētisko sekmju vērtējumā, vērtējumu gadā un eksāmenos: matemātikā, latviešu valodā, pirmajā svešvalodā, no sekmju izraksta par vispārējo pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību.        
15. Vienādu rezultātu gadījumā priekšroka uzņemšanai izglītības iestādē tiek dota personām ar speciālām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušos bērnus, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.       
16. Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās profesionālās izglītības programmās, ja vairākas personas saņēmušas vienādu vērtējumu, prioritāte uzņemšanai tiek dota personām bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas.

 V. IESKAITĪŠANAS KĀRTĪBA

17. Pamatojoties uz audzēkņu uzņemšanas komisijas lēmumu, Tehnikuma direktore līdz 2019. gada 30. augustam izdod rīkojumu par personas ieskaitīšanu Tehnikuma 1.kursa izglītojamo skaitā.
18. Uzņemtos izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības Tehnikumā, ar direktores rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita, pamatojoties uz grupas audzinātāja iesniegumu.
19. Mācību gads Tehnikumā sākas 2019. gada 2. septembrī.
20. Papildus uzņemšana izglītības programmās tiek noteikta ar direktores rīkojumu.
21. Ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4.kursā notiek izņēmuma gadījumos Tehnikuma apstiprinātā finansējuma ietvaros un izvērtējot, iepriekšējā mācību iestādē apgūto programmu vai programmas daļu pie nosacījuma, ja ir vakanta vieta konkrētajā kvalifikācijā.
 

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

22. Jautājumus, kas nav apskatīti Kārtībā, risina sarunu ceļā uzņemšanas procesa laikā.


 
j rudzite paraksts

 

 

 

35b 525 01 1

 

pielikums Nr.1

 

 

 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
JELGAVAS TEHNIKUMĀ

2019./2020.mācību gadā

 

1.   2019./2020.mācību gadā Jelgavas Tehnikums uzņem izglītojamos:

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programmas

nosaukums un kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

Licences Nr. un akreditācijas lapas Nr.

33 581 04 1

 

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

L

9

4

25

1

P – 16997

Tiks akreditēta

2019./2020 m.g.

33 525 01 1

Autotransports

Automehāniķis

L

9

4

25

1

P-15362

AP 4927

35b 525 01 1

Autotransports

Autodiagnostiķis

L

12

1,5

25

1

P-14071

AP 4656

33 543 04 1

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

L

9

4

25

1

P-16063

AP 5067

33 582 01 1

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L

9

4

25

1

P-13525

AP 4436

33 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

9

4

50

2

P-15334

AP 4929

33 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

L

9

4

25

1

P-13513

AP 4440

33 481 01 1

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

L

9

4

25

1

P-16061

AP 5065

33 481 03 1

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

L

9

4

25

1

P-16062

AP 5066

33 582 03 1

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Inženierkomunikāciju tehniķis

L

9

4

25

1

P-15363

AP 5195

35b 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi*

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

12

1,5

16

1

P-13532

 

*grupa ESF projekta ietvaros

2. Dokumentus pieņem: Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, no 2019. gada 10. jūnija līdz 2019. gada 22. augustam.

3. Uzņemšanas rezultāti: Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs -2019.gada 12.jūlijā un 23.augustā.

4. Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2019./2020.mācību gadam:

4.1.    I kārta 2019. gada 15. jūlijā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā:www.jelgavastehnikums.lv;

4.2.    II kārta 2019. gada 26. augustā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv.

Tālr./fakss: 63025605 

E-pasts: i nfo@jelgavastehnikums.lv , sekretare_jt@inbox.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
JELGAVAS TEHNIKUMĀ

2018./2019.mācību gadā

 

1.             2018./2019.mācību gadā Jelgavas Tehnikums uzņem izglītojamos:

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programmas

nosaukums un kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

Licences Nr. un akreditācijas lapas Nr.

33 581 04 1

 

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

L

9

4

25

1

Iesniegta licencēšanai

33 525 01 1

Autotransports

Automehāniķis

L

9

4

25

1

P-15362

AP 4927

33 543 04 1

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

L

9

4

25

1

P-16063

AP 5067

33 582 01 1

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L

9

4

25

1

P-13525

AP 4436

33 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

9

4

50

2

P-15334

AP 4929

33 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

L

9

4

25

1

P-13513

AP 4440

33 481 01 1

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

L

9

4

25

1

P-16061

AP 5065

33 481 03 1

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

L

9

4

25

1

P-16062

AP 5066

33 582 03 1

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Inženierkomunikāciju tehniķis

L

9

4

25

1

P-15363

AP 5195

 

 

2.      Dokumentus pieņem: Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, no 2018. gada 11. jūnija līdz 2018. gada 20. augustam.

3.      Uzņemšanas rezultāti: Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs -2018.gada 12.jūlijā un 21.augustā.

4.      Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2018./2019.mācību gadam:

4.1.I kārta 2018. gada 13. jūlijā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā:www.jelgavastehnikums.lv;

4.2.II kārta 2018. gada 22. augustā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv.

 

 

Tālr./fakss: 63025605 

E-pasts: info@jelgavastehnikums.lv , sekretare_jt@inbox.lv

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016