Kārtība
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Uzņemšana Kārtība
Kārtība

LV gerbonis

LATVIJAS REPUBLIKA

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

JELGAVAS TEHNIKUMS

Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgava, LV - 3001, Reģ. Nr. 2834002415, nodokļu maksātāja kods: LV90000041031

Tālr./ fakss: 63025605, 63025620, e-pasts: info@jelgavastehnikums.lv

APSTIPRINĀTS

ar Jelgavas Tehnikuma

direktores 2017.gada 14.marta

 

rīkojumu Nr.1-8/138a

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Izglītojamo uzņemšanas kārtība nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Jelgavas Tehnikumā (turpmāk - Tehnikums):

1.1.klātienes nodaļā no valsts budžeta līdzekļiem (pielikums Nr.1);
1.2.Eiropas Savienības struktūrfondu finansētās grupās (
pielikums Nr.1).

2. Izglītojamo uzņemšanas kārtību (turpmāk – Kārtība) Tehnikumā reglamentē spēkā esošie normatīvie akti, tostarp, Profesionālās Izglītības likuma 26., 27. un 28. pants, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2012. gada 20. jūnija iekšējie noteikumi Nr.12 „Kārtība, kādā personas uzņem profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs”. 
3. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).
4. Kārtību publicē Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv.

 

 

 

II. UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

5. Tiesības mācīties Tehnikumā ir personām pēc vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības:

5.1. profesionālās vidējās izglītības programmās uzņem personas, kuras uzņemšanas kalendārajā gadā sasniedz 15 gadu vecumu.

6. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) profesionālās izglītības programmu īstenošana profesionālās izglītības iestādēs uzņem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot):

6.1. kuri nemācās, izņemot vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei;
6.2. kuri nestudē pilna laika studiju programmās augstākajās izglītības iestādēs;
6.3. bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
6.4. ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās un kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
6.5. projekta ietvaros iesaistīties mācībās atkārtoti var jaunieši, kuri nav saņēmuši mērķstipendiju vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās.

7. Tehnikumā uzņem personas no citām profesionālām izglītības iestādēm, kuras vēlas turpināt mācīties radniecīgās izglītības programmās (obligāts sekmju izraksts par apgūto programmas daļu).

 

 

III. UZŅEMŠANAS ORGANIZĒŠANA

 

8. Uzņemšanas komisiju izveido ar Tehnikuma direktores rīkojumu.
9. Dokumentus pieņem Jelgavas Tehnikumā (Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā).
10. Izglītojamo uzņemšana notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz šādiem iesniegtiem dokumentiem:

10.1. iesniegums Tehnikuma direktorei, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija;
10.2. pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
10.3. sekmju izraksta kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu);
10.4. medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
10.5. četras fotogrāfijas (3x4 cm);
10.6. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību (eID)).

11. Tehnikumā dokumentus pieņem no 2017.gada 9. jūnija līdz 18. augustam (pirmdiena - ceturtdiena 08:00 – 17:00, piektdiena 08:00 – 15:00).
12. Dokumentu pieņemšana ir bezmaksas.
13. Dokumentus iesniedz personīgi (nepilngadīgās personas kopā ar vecākiem vai aizbildni), uzrādot pasi vai personas apliecību (eID).

 

 

IV. KONKURSA KĀRTĪBA

14. Personas uzņem, ņemot vērā vidējo aritmētisko sekmju vērtējumā, vērtējumu gadā un eksāmenos: matemātikā, latviešu valodā, pirmajā svešvalodā, no sekmju izraksta par vispārējo pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību.        
15. Vienādu rezultātu gadījumā priekšroka uzņemšanai izglītības iestādē tiek dota personām ar speciālām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušos bērnus, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.       
16. Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās profesionālās izglītības programmās, ja vairākas personas saņēmušas vienādu vērtējumu, prioritāte uzņemšanai tiek dota personām bez iegūtās profesionālās kvalifikācijas.

V. IESKAITĪŠANAS KĀRTĪBA

17. Pamatojoties uz audzēkņu uzņemšanas komisijas lēmumu, Tehnikuma direktore līdz 1.septembrim izdod rīkojumu par personas ieskaitīšanu Tehnikuma 1. kursa izglītojamo skaitā.
18. Uzņemtos izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības Tehnikumā, ar direktores rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita, pamatojoties uz grupas audzinātāja iesniegumu.
19. Mācību gads Tehnikumā sākas 2017.gada 1. septembrī.
20. Papildus uzņemšana izglītības programmās tiek noteikta ar direktores rīkojumu.
21. Ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4. kursā notiek izņēmuma gadījumos Tehnikuma apstiprinātā finansējuma ietvaros un izvērtējot, iepriekšējā mācību iestādē apgūto programmu vai programmas daļu pie nosacījuma, ja ir vakanta vieta konkrētajā kvalifikācijā.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

 

22. Jautājumus, kas nav apskatīti Kārtībā, risina sarunu ceļā uzņemšanas procesa laikā.

j rudzite paraksts

 

 

IZSTRĀDĀJA

Jelgavas Tehnikuma
Direktores vietnieks izglītības satura un perspektīvās attīstības jomā                                                                                         U.Sokolovs

 


IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
JELGAVAS TEHNIKUMĀ

2017./2018. mācību gadā

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programmas

nosaukums un kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

Licences Nr. un akreditācijas lapas Nr.

33 525 01 1

Autotransports

Automehāniķis

L

9

4

50

2

P-6899

AP 2459

33 543 04 1

Koka izstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

L

9

4

25

1

P-6911

AP 2461

33 582 01 1

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L

9

4

25

1

P-6913

AP 2460

33 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

9

4

25

1

P-6925

AP 1752

33 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

L

9

4

25

1

P-6889

AP 2585

33 481 03 1

 

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

L

9

4

25

1

P-9614
AP 3209-1

 

33 481 01 1

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

L

9

4

25

1

P-6893

AP 2463

33 582 03 1

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

L

9

4

25

1

P-6920

AP 2680

33 811 04 1

Restorāna pakalpojumi

Restorānu pakalpojumu speciālists

L

9

4

25

1

Tiks akreditēta 2017. gada novembrī

32a 525 01 1

Autotransports*

Autoatslēdznieks

L

9, 12

1

16

1

P-6904

AP 2460

 

 

 

* grupa ESF projekta ietvaros

 

2. Dokumentus pieņem: Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, no 2017. gada 9. jūnija līdz 2017. gada 18. augustam.

3. Uzņemšanas rezultāti: Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs - 2017. gada 10. jūlijā un 18. augustā.

4. Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2017./2018. mācību gadam:

4.1. I kārta 2017. gada 11. jūlijā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv;

4.2. II kārta 2017. gada 21. augustā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv.

 

Tālr./fakss: 63025605

E-pasts: info@jelgavastehnikums.lv

 

 

 

35b 525 01 1

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016