jt baner top uzn-2023


Nomas tiesību izsoles objekts

Jelgavas Tehnikums informē, ka ir noslēgusies nomas tiesību rakstiska trešā izsole par neapdzīvojamo telpu ar kopējo platību 129,65 m2 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 09005010698, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgavā, pirmajā stāvā (būves kadastra apzīmējums 09000010079010)) ar aprīkojumu nomu.

Piedāvājums saņemts no viena pretendenta - pilnsabiedrības "ROSI 9".

 

NOMAS TIESĪBU 3. IZSOLE

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Jelgavas tehnikuma, reģistrācijas Nr. 90000041031, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001, e-pasts: info@jelgavastehnikums.lv

Nomas objekts

Jelgavas tehnikuma pārvaldīšanā esošās neapdzīvojamās telpas (ar kopējo platību 129.65 m2 (atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas 1. stāva plānam, nekustamā īpašuma kadastra nr. 09005010698 (būves kadastra apzīmējums 09000010079010)) ar aprīkojumu.

Nomas objekta nosacītās ikmēneša nomas maksas apmērs (rakstiskas izsoles sākumcena)

418,82 euro bez PVN mēnesī, kas sastāv no nosacītās nomas maksas mēnesī par telpām 48,56 euro un nosacītās nomas maksas mēnesī par aprīkojumu 370,26 euro. Noma ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekams darījums.

Nomas termiņš

Līdz 2022./2023. mācību gada beigām

Nomas objekta raksturojošā informācija un iznomāšanas nosacījumi

Nomas objekts atrodas Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā, mācību korpusa 1. stāvā.

Nomas objekta lietošanas mērķis - sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi ar ierobežotu publisku pieejamību.

Ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no noslēgtā nomas līguma spēkā stāšanās dienas, nomnieks pārskaita uz Iznomātāja kontu valsts kasē drošības naudu, kas ir vienāda ar 2 (divu) mēnešu Nomas maksas ar PVN apmēru. Nepieciešamības gadījumā, informējot par to rakstiski nomnieku, drošības nauda var tikt izmantota zaudējumu, nomnieka nokavēto maksājumu un nokavējuma procentu atlīdzināšanai. Nomas attiecībām izbeidzoties, Iznomātājs pēc nomnieka rakstiska lūguma saņemšanas atmaksā nomniekam drošības naudu tādā apmērā, kādā tā iemaksāta, ja nomnieks pienācīgi izpildījis savas nomas līgumā noteiktās saistības, vai tās atlikumu.

Nomas objekts ir labā tehniskā stāvoklī, flīžu grīdas segums, silts/auksts ūdens, apkure, elektroenerģija. Jelgavas Tehnikuma ēkai ir centralizēta apkure, ēka aprīkota ar ugunsdzēsības signalizāciju, nodrošināta ēkas telpu uzkopšana, tehnisko sistēmu uzturēšana, regulāra apkope, teritorijas uzturēšana un uzkopšana.

Nomniekam nav tiesību Nomas objektu vai tā daļu ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām vai nodot apakšnomā bez rakstiskas saskaņošanas ar Iznomātāju.

Nosacījumi pretendentam

Par Izsoles dalībnieku var būt persona vai personālsabiedrība, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt Nomas objektu nomā, veic saimniecisko darbību ēdināšanas nozarē un kura Nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā ir iesniegusi Nomas pieteikumu dalībai izsolē.

Izsolei nedrīkst pieteikties fiziskās vai juridiskās personas, kuras atrodas likvidācijas stadijā vai pasludinātas par maksātnespējīgām un kurām ir neizpildītas saistības pret Iznomātāju.

Nomas tiesību izsoles veids

Rakstiska trešā izsole.

Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta un laiks

Pieteikumi iesniedzami līdz 2022. gada 8. septembrim plkst. 17:00 slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes:

  • saņēmēja – Iznomātāja nosaukums;
  • iesniedzēja – pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);
  • iesniedzēja – pretendenta adrese, tālrunis, e-pasta adrese;
  • norāde – “Nomas pieteikums nomas tiesību rakstiskai trešajai izsolei nomas objektam: nedzīvojamām telpām ar kopējo platību 129.65 m2 (būves kadastra apzīmējums 09000010079010) Pulkveža O. Kalpaka ielā 37, Jelgavā (atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas lietas 1. stāva plānam, nekustamā īpašuma kadastra Nr. 09005010698) ar aprīkojumu”,

sākot ar sludinājuma ievietošanu tīmekļvietnē www.jelgavastehnikums.lv.

Nomas tiesību piešķiršanas kārtība

Pieteikumi iesniedzami Jelgavas Tehnikuma 204. kabinetā vai nosūta pa pastu uz adresi: Jelgavas Tehnikums, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā, LV-3001.

Visi pēc noteiktā termiņa saņemtie Nomas pieteikumi netiks pieņemti un tiks nodoti atpakaļ iesniedzējiem.

Saņemot Nomas pieteikumi tiks reģistrēti to iesniegšanas secībā.

Nomas pieteikumi tiks atvērti 2022. gada 9. septembrī plkst10:00, Iznomātāja 204. kabinetā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā, LV-3001. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

Dokumentācijā

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Interesentiem ir tiesības saņemt informāciju par Nomas objektu un ar Nomas objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Jelgavas Tehnikuma Saimniecības vadītāju Annu Černaju, tālruņa Nr.: 63025605.

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022