jt baner top uzn-2023


ESF projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”

ESF projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”

(Vienošanās Nr.2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042)

esf_eu1


2010. gada 20. aprīlī Jelgavas Amatniecības vidusskola noslēdza Vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”, Nr. 2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042 īstenošanu.

Projekta mērķis - nodrošināt atbalstu izglītībā jauniešiem ar mācību grūtībām, organizēt un īstenot atbalsta pasākumus sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem, un veicināt integrāciju profesionālā izglītībā bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem.

Projekta galvenās aktivitātes:

1. Darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana (interešu pulciņi, profesionālie interešu pulciņi).
2. Papildus mācību nodrošināšana mācību priekšmetos izglītojamajiem ar nepietiekamu zināšanu līmeni (konsultācijas vispārizglītojošos un profesionālos mācību priekšmetos).
3. Pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riska mazināšanai (mācību ekskursijas, kultūrizglītojošie pasākumi, vasaras nometnes).
4. Atbalsta personāla nodrošināšana (skolotāja palīgs, sociālais pedagogs).

Sadarbības partneri: Jelgavas Izglītības pārvalde, Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskola, Jelgavas Speciālā internātpamatskola.
Projekta kopējais finansējums – 116000.00 LVL
ESF finansējums (85%) – 98600.00 LVL
Valsts budžeta finansējums (15%) – 17400.00 LVL
Projekta norises vieta: Jelgavas Amatniecības vidusskola, Pulkveža O. Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Projekta norises laiks: 2010. gada 20. aprīlis – 2011. gada 30. novembrim (20 mēneši).

Projekta vadītājs: Uldis Sokolovs

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022