Biznesa plāna izstrāde

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

120 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Apgūt biznesa plānošanas pamatprincipus un struktūru. Biznesa plāna izstrādāšanas metodika..

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

Biznesa idejas izstrādāšana. Komercvides un tirgus novērtēšana. Nepieciešamo resursu un tehnoloģijas izstrādāšana. Uzņēmuma vadīšana un risku faktoru izvērtēšana. Finansu aprēķini. Plāna analīze un novērtēšana.

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite