Datorprasmes (ar priekšzināšanām datora lietošanas pamatos)

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Pieredze darbā Windows vidē. Pamatiemaņas darbā ar teksta redaktoru Microsoft Word, izklājlapu lietotni Microsoft Excel un prezentāciju lietotni

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

120 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot kompetences, kuras nepieciešamas mūsdienu darba tirgū datora un biroja programmatūras lietošanā. Prezentēt programmu funkcionālās iespējas un interneta vides iespējas. 

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

Izglītības programmas uzdevumi ietver – veidot izpratni par efektīvāku darbu ar Microsoft Excel. Iemācīt lietotāju sagatavot vizuālo prezentāciju, izmantojot Microsoft PowerPoint  multividi, izprast visus būtiskos pamatprincipus prezentāciju plānošanā un izveidošanā. Iemācīt datora lietotājam, kā ātrāk un efektīvāk atrisināt tādus ikdienas darba uzdevumus kā iekšējo dokumentu standartizācija, izmantojot jau iepriekš sagatavotas dokumentu veidlapas, sērijveida vēstuļu sagatavošana, apvienojot vienas formas vēstuli ar datu bāzi, dokumenta noformējuma maiņas automatizācija, izmantojot dokumenta stilus jāprot izmantot ne vien teksta, bet arī tabulu, formu un grafikas formatēšanas un izvietojuma lappusē iespējas. Izprast  makrokomandu lietojumu, jāspēj veikt sarežģītākas pasta sapludināšanas operācijas.

Mācēt rediģēt un uzlabot skaitlisku, tekstuālu un grafisku informāciju, kā kārtot, pieprasīt un sasaistīt datus, jāpārzina diagrammu un grafiku noformēšana un to prezentācijas iespējas, jāprot izmantot funkcijas, kas veic loģiskās, matemātiskās un statistiskās operācijas, jāprot uzrakstīt un palaist makrokomandas. Mācēt efektīvi izmantot prezentāciju lietotnes iespējas, sarežģītas formatēšanas, prezentācijas struktūras apstrādes un multivides efektu lietošanas iespējas, jāprot izveidot sarežģītas diagrammas un grafikus,  kā arī piesaistot prezentācijai citu programmu objektus. Zināt slaidrādes un prezentācijas materiālu izdrukāšanas iespējas. Apgūstamās tēmas un apakštēmas:

Microsoft Office Word saskarne:

·         Microsoft Office darba vides un lentes pielāgošana;

·         Veidņu un veidlapu veidošana un izmantošana iekšējo dokumentu standartizācijai;

·         Līdzekļi teksta un objekta ievades paātrināšanai;

·         Sērijveida dokumentu automatizēta sagatavošana dažādiem adresātiem;

·         Teksta un objektu  izvietošanas iespējas dokumentā;

·         Automatizēta dokumenta noformēšana;

·         Dokumenta saglabāšanas un izdrukas iespējas.

Microsoft Office Excel saskarne:

·         Lentes un ātrās piekļuves rīkjoslas pielāgošana: jaunu cilņu/ komandu pievienošana;

·         Darblapas veidnes  izstrādāšana un pielietojums;

·         Datu saistīšana tabulās;

·         Darbs ar sarakstu jeb datu bāzi;

·         Datu vizuālais attēlojums diagrammās un sīkdiagrammās;

·         Rakurstabulas un rakursdiagrammas;

·         Datu analīzes un optimizācijas līdzekļi;

·         Makrokomandu veidošana lietotāja darba automatizācijai.

Microsoft Office PowerPoint saskarne:

  • Prezentācijas struktūras izveide;
  • Prezentācijas izskata veidošana;
  • PowerPoint grafisko līdzekļu izmantošana;
  • Objekta iekļaušana slaidā no faila, objekta piesaistīšana failam.;
  • Tabulas veidošana slaidā, tabulas datu grafiskā attēlošana diagrammā;
  • Video un skaņas faila iekļaušana slaidā;
  • Animācijas pielietojums;
  • Slaidrādes iespējas, izdrukas sagatavošana.

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite