Datorprasmes (bez priekšzināšanām datoru lietošanas pamatos)

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Pamatizglītība (9 klases)

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

120 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Sagatavot interesentus tālākas izglītības apguvei vai darbam, kur nepieciešamas elementāras prasmes darbā ar datoru.

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

Neliels ieskats Informācijas tehnoloģiju pamatjēdzienos: Galvenie pamatjēdzieni, IT izmantošana ikdienā, Veselība un drošība, Autortiesības un likums.

Datora lietošana un datņu pārvaldība: Pamatinformācija un operācijas, Darbvirsma, Darbs ar operētājsistēmu Windows.

Darbs MS Word vidē: Teksta ievadīšana un noformēšana, Dokumenta formatēšana, Tabulu veidošana un noformēšana, Ilustrāciju, attēlu un diagrammu veidošana un noformēšana.

Darbs MS Excel vidē: Darbs ar šuņām un darblapām, Formulas un funkcijas, Formatēšana, Tabulu formatēšana, Diagrammu veidošana un formatēšana.

Darbs Power Point vidē: Prezentāciju veidošana un noformēšana, teksta ievade un formatēšana, Attēlu ievietošana un formatēšana, Diagrammas un zīmēti objekti, Slīdu demonstrēšanas efekti.

Informācija un komunikācija: Internets, Navigācija tīmeklī, Elektroniskais pasts, Pasta pārvaldība.

 

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite