Praktiskā lietvedība

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

60 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Apgūt lietvedību reglamentējošo likumdošanu. Lietvedības procesa pārvaldīšana, dokumentu izstrādāšana un noformēšana.

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

 Dokumentu veidi. Dokumentu sastādīšana atbilstoši prasībām. Dokumentu reģistrācija. Sarakstes kārtošana ar personām.

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite