Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

120 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Iegūt zināšanas par tirgus izpēti, mārketinga veidiem un elementiem. Sastādīt mārketinga pasākumu plānu.

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

Mārketinga koncepcijas un veidi. Mārketinga pamatelementi. Tirgus kompleksā izpēte un pirkuma izvēli ietekmējošie faktori. Tirdzniecības veidi.

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite