Svešvaloda (angļu valoda) ar priekšzināšanām (pamata līmenis)

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Pamatizglītība (9 klases)

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

120 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Izglītības programmas mērķis ir pilnveidot angļu valodas zināšanas visās angļu valodas prasmēs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta runāšanas prasmes attīstīšanai, nepieciešama profesionālajai darbībai un sadzīviskajām vajadzībām

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

Izglītības programmā ietvertas 10 tēmas ar apakštēmām. Visu tēmu apmācības procesā tiek ietvertas visu valodas prasmju pilnveidošana; runāšana, lasīšana, klausīšanās, rakstīšana, valodas lietojums. Runāšanas prasmes uzlabošanai  mācību procesā veicami vingrinājumi gan pa pāriem, gan grupās, diskutējot un prezentējot darbus par ierakstā noklausīto vingrinājumu, vai izdales materiālā izlasīto tekstu. Sarunvalodas iemaņu pilnveidošanā gandrīz katras tēmas ietvaros iekļauta lomu spēle ar izmantojamiem sarunvalodas terminiem.  Rakstīšanas prasmes apgūšanai pamatmetode ir nelielu mājas darbu uzdošana par stundā izņemto tēmu, pēc darbu izlabošanas, kļūdas tiek analizētas ar katru kursantu personīgi. Gramatikas mācīšana tiek veikta līdztekus tēmas apguvei, analizējot tekstus.

 Tēmas: Personiskā identitāte. Ceļošana. Nodarbinātība. Iepirkšanās.   Brīvā laika izmantošana. Ģimene un savstarpējās attiecības.  Masu saziņas līdzekļi. Svētki, svinības. Kultūra. Veselība.

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite