Svešvaloda (krievu valoda) ar priekšzināšanām (B līmenis)

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Pamatizglītība (9 klases)

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

120 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Krievu valodas pilnveidošana lietojot valodu saskarsmē ar mērķi apmierināt indivīda sociālās vajadzības, uzlabot profesionālo un lietišķo saskarsmi.

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

Izglītības programma veidota, lai lietotu pazīstamas frāzes un izteicienus, kas nepieciešamas konkrētu vajadzību veikšanai. To sekmēs tēmas: Iepazīšanās,  profesijas, darba vieta, darba un svētku apģērbs, darba ikdiena, dzīvesvieta, dienesta ceļojums, iepazīšanās ar Krieviju, problēmsituācijas, iepirkšanās, karjeras plānošana, darba intervija, draudzība un mīlestība internetā, video kurss „Kāpēc tā notika?”

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite