Svešvaloda (krievu valoda) bez priekšzināšanām

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Pamatizglītība (9 klases)

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

120 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Valodas pamatzināšanu apguve lietojot krievu valodu saskarsmē ar mērķi apmierināt indivīda sociālās vajadzības

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

Izglītības programma veidota, lai lietotu pazīstamas frāzes un izteicienus, kas nepieciešamas konkrētu vajadzību veikšanai. To sekmēs tēmas: Valodu zināšana- personiskās izaugsmes rādītājs; Ikdienas dzīve; Brīvais laiks un savstarpējās attiecības; Kultūras daudzveidība un informācijas ieguves veidi; Kultūras dzīve; Sociālā vide un tehnika; Tehniskais progress un jaunatne; Cilvēks un multikulturālā vide; Dzīvesveids.

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite