Valsts valoda – vidējais prasmes līmenis (B)

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Pamatizglītība (9 klases)

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

120 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Pilnveidot prasmi lietot valsts valodu mutvārdu un rakstveida saziņā dažādās dzīves situācijās

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas):

Izglītības programma veidota, lai veicinātu prasmi lietot latviešu valodu pēc iespējas daudzveidīgi, t.i., personīgā informācija; dienas režīms;  profesionālās darbības raksturojums; darījumraksti, dokumentu nosaukumi, noformēšana; dzimtās pilsētas vai novada  apraksts; brīvā laika pavadīšana, vaļasprieki; sadzīviskas situācijas; gramatikas likumību izpratne.

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite