jt baner top uzn-2023


Iepirkuma identifikācijas Nr. JAV2011/4ESF

Paziņojuma ievietošanas datums: 06.06.2011.
Iepirkuma identifikācijas Nr. JAV2011/4ESF
Pasūtītājs: Jelgavas Amatniecības vidusskola,
Reģistrācijas Nr. LV90000041031, adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001

Iepirkums tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81.panta B daļai
Iepirkuma priekšmets: „Diennakts mācību nometnes organizēšana Jelgavas Amatniecības vidusskolas izglītojamiem”

Iepirkums tiek organizēts ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”,
Vienošanās Nr. 2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042 īstenošanai.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2011. gada 17. jūnijam plkst. 10:00.

Iepirkuma pilnvarotā persona: Jelgavas Amatniecības vidusskolas direktora vietnieks arodmācību darbā Uldis Sokolovs, tālr./fakss 63025628, mob. 29810218

Pielikumi:

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022