001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Par grozījumiem “Stipendiju piešķiršanas nolikums”

1.Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“I kursa izglītojamais kādā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta pamatkursā vai mūžizglītības modulī galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 (četrām) ballēm vai “nav vērtējuma”, vai profesionālā mācību priekšmeta vai profesionālo kompetenču moduļa galīgajā vērtējumā saņēmis vērtējumu zemāku par 5 (piecām) ballēm vai “nav vērtējuma”, vai II, III un IV kursa izglītojamais kādā mācību priekšmetā, modulī, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 (četrām) ballēm, neieskaitīts vai „nav vērtējuma””.

 

2.Izteikt 8.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Sekmīgo I kursa izglītojamo galīgais sekmju vērtējums vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta pamatkursā vai mūžizglītības modulī ir vismaz 4 balles, un profesionālā mācību priekšmetā vai profesionālo kompetenču modulī ir vismaz 5 balles, sekmīgo II, III un IV kursa izglītojamo mācību priekšmeta, moduļa, praktisko mācību un kvalifikācijas prakses galīgais sekmju vērtējums ir vismaz 4 balles”.

 

3.Papildināt ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

“10.1. Lemjot par paaugstinātas stipendijas piešķiršanu, ņem vērā šādus nosacījumus:

 

10.1.1. sekmīgs I kursa izglītojamais atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr.332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 2.pielikumam ir izglītojamais, kas vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu pamatkursā vai mūžizglītības modulī ir ieguvis galīgo vērtējumu, kas nav zemāks par 4 (četrām) ballēm, un, kas atbilstoši valsts profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartā noteiktajam, profesionālā mācību priekšmetā vai profesionālo kompetenču modulī ir saņēmis galīgo vērtējumu, kas nav zemāks par 5 (piecām) ballēm;


10.1.2. sekmīgs II, III, IV kursa izglītojamais atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr.332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 26.punktam un Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumu Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 4. un 5.pielikumam ir izglītojamais, kas mācību priekšmetā, modulī, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē ir saņēmis galīgo vērtējumu, kas nav zemāks par 4 (četrām) ballēm vai ieskaitīts.”.

 

4.Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

“Šī nolikuma 8.1. apakšpunktā minētos sekmju rezultātus aprēķina, ņemot vērā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetapamatkursā vai mūžizglītības modulī un profesionālā mācību priekšmeta vai profesionālo kompetenču modulī iepriekšējā galīgajāvērtējumā uzrādītos mācību sasniegumus – galīgo vidējo sekmju vērtējumu atbilstoši sekmju pārskatiem.”.

 

5.Aizstāt pielikuma 15.punktā vārdu „audzēknis” ar vārdu „izglītojamais”.

 

6.Rīkojums ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020