jt baner top uzn-2023


Izglītības programmas

 mac pieaugusajiem 2022

 

NĀC MĀCĪTIES JELGAVAS TEHNIKUMĀ!

 

Pieteikšanās no 2022. gada 27. janvāra!


Modulārās profesionālās izglītības programmas moduļi

 

Izglītības programma

Modulis

Iepriekšējā izglītība

Moduļa sasniedzamie mācīšanās rezultāti

(ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

Mācību ilgums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

Līdzmak-sājums 10%*

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Datortehnikas komplektēšana un montāža

Vidējā izglītība

Spēj izvērtēt datortehnikas atbilstību datorlietotāja vajadzībām.

Zina datortehnikas veidus, komponentus un to savietojamību.

Izprot datorlietotāja vajadzību mērķi un vajadzīgo programmatūru datorlietotāja vajadzībām.

Spēj montēt datortehniku.

Zina montēšanas tehnoloģiju, datora komponentus un to darbības principus, skrūvgriežu, plakanknaibļu lietošanu, drošus datortehnikas montēšanas paņēmienus.

Izprot datora uzbūvi un tā darbību.

Spēj izvērtēt operētājsistēmas datorlietotāja vajadzībām. Zina operētājsistēmu veidus un funkcijas, populārākās operētājsistēmas. Izprot datorlietotāja vajadzības un datortehnikas veiktspēju.

Spēj instalēt programmatūru datorā.

Zina programmatūras instalēšanas darbību secību.

Izprot kļūmes programmatūras darbībā un to nozīmi iekārtas darbībā.

Spēj konfigurēt datora programmatūras vienības vai tās daļas.

Zina datora programmatūras konfigurēšanas darbību secību.

Izprot programmatūras atbilstību datora darba specifikai.

 

12 nedēļas

(117 h)

Sestdienas 8.30 – 16.20

360.00 EUR

36.00

EUR

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

EIKT drošības politikas veidošana

 

Vidējā izglītība

Spēj organizēt datu glabāšanas un apmaiņas kārtību.

Zina datu glabāšanas un apmaiņas, datu aizsardzības organizēšanas kārtību.

Izprot drošas informācijas glabāšanas nozīmi datorlietotāja darbā.

Spēj iepazīstināt datorlietotāju ar drošu informācijas glabāšanu.

Zina datu glabāšanas un apmaiņas kārtību, datu aizsardzību un iznīcināšanu no neizmantojamiem vai bojātiem datu nesējiem.

Izprot drošas informācijas glabāšanas nozīmi datorlietotāja darbā un personas datu aizsardzībā. Spēj iepazīstināt datorlietotāju ar ļaundabīgo programmatūru, tās veidiem un izpausmēm.

Zina ļaundabīgo programmatūru, veidus, to izpausmes.

Izprot ļaundabīgās programmatūras ietekmi uz iekārtas darbu.

Spēj iepazīstināt datorlietotāju ar datorsistēmu un lokālo datortīklu aizsardzību.

Zina datu aizsardzības nosacījumus, fiziskās vides faktoru ietekmi uz datortehnikas iekārtām un sekas. Izprot datorsistēmu un lokālo tīklu aizsardzības nozīmi to drošai un ilgtspējīgai darbībai.

 

5 nedēļas

(66 h)

Sestdienas 8.30 – 16.20

297.00 EUR

29.70

EUR

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

 

Apkures sistēmu montāža

 

Vidējā izglītība

Spēj lasīt apkures sistēmu montāžai atbilstošo būvprojekta un darbu veikšanas projekta dokumentācijas sadaļu.

Zina būvprojekta un apkures sistēmu montāžas darbu veikšanas projekta saturu, apkures sistēmu rasējumos izmantotos grafiskos apzīmējumus.

Izprot būvprojekta dokumentācijas nozīmi apkures sistēmu montāžas darbu kvalitatīvā izpildē.

Spēj izvēlēties apkures sistēmu montēšanas iekārtas, darbarīkus, cauruļvadus, noslēdzošo un regulēšanas armatūru, kā arī to montāžas vietu.

Zina apkures sistēmu montēšanas iekārtu, cauruļvadu, noslēdzošo un regulēšanas armatūru montāžas tehnoloģiskos procesus un izmantojamos darbarīkus un instrumentus, kā arī to ražotāju rekomendācijas.

Izprot apkures sistēmu montāžas vietas specifiku un izvēlēto iekārtu, cauruļvadu, noslēdzošo un regulēšanas armatūru savstarpējo atbilstību.

Spēj sagatavot apkures sistēmas montāžai nepieciešamo materiālu sarakstu.

Zina būvprojekta dokumentācijas lasīšanas tehniku, materiālu piedāvājuma dažādību un izvēles variantus, ņemot vērā projektētāja ieteikumus un pieejamos darba instrumentus.

Izprot apkures sistēmu, materiālu un iekārtu klasificēšanu, aizvietojamību, sekas, kas rodas, izvēloties materiāliem neatbilstošus instrumentus un montāžas paņēmienus.

Spēj montēt apkures iekārtas un sistēmas, uzstādīt to armatūru.

Zina apkures iekārtu un sistēmu elementu grafiskos apzīmējumus, montēšanas tehnoloģiju, armatūru, drošus montāžas darbu paņēmienus, darba aizsardzību apkures sistēmu montēšanā.

Izprot katras atsevišķās armatūras nozīmi apkures iekārtu un sistēmu kopējā darbībā, un to, kā principiālās vai montāžas kļūdas ietekmēs gala rezultātu - telpu komforta līmeni.

Spēj pārbaudīt samontētās apkures sistēmas, atrast un novērst atklātos defektus, kā arī dokumentēt pārbaudes rezultātus.

Zina ar kādiem mērinstrumentiem un iekārtām, cik ilgi un ar kādu spiedienu katrs konkrētais apkures sistēmas posms jāpārbauda.

Pārzina nosacījumus, kas jāizpilda, lai izturētu pārbaudi, kā arī rīcības procedūru gadījumos, kad pārbaude nav izturēta, pārbaudes dokumentēšanas kārtību.

6 nedēļas

(60 h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestdienas 8.30 – 16.20

270.00 EUR

27.00

EUR

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avotam

 

Vidējā izglītība

Spēj izmantot piemērotus palīglīdzekļus, pārvietojot smagus izstrādājumus.

Zina dažādu palīglīdzekļu tehniskās iespējas un izmantošanas paņēmienus smagumu pārvietošanai. Izprot palīglīdzekļu izmantošanas nozīmi smagu izstrādājumu pārvietošanā, lai saglabātu veselību un darba spējas.

Spēj ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, pieslēdzot apkures sistēmu siltuma avotam.

Zina apkures katlu montētāju un ekspluatētāju lomu vides aizsardzībā un normatīvo aktu prasības katlu ilgtspējīgai darbībai. Izprot siltuma avota darbības ietekmi uz vidi.

Spēj lasīt objekta būvprojekta un darbu veikšanas projekta dokumentācijas sadaļu par apkures katlu apsaistes vai apkures sistēmas siltummezgla montāžu. Zina visa būvprojekta un apkures katlu apsaistes vai apkures sistēmas siltummezglu montāžas darbu veikšanas projekta saturu, to rasējumos izmantotos grafiskos apzīmējumus, nepieciešamos materiālus, izstrādājumus, instrumentus, armatūras un ierīces.

Izprot apkures sistēmas siltuma avota pieslēguma ietekmi uz apkures sistēmas ilgtspējīgu darbību.

Spēj sagatavot apkures katla apsaistes vai apkures sistēmas siltummezgla montāžai nepieciešamo materiālu sarakstu.

Zina būvprojekta dokumentācijas lasīšanas tehniku, materiālu piedāvājuma dažādību un izvēles variantus, ņemot vērā projektētāja ieteikumus un ražotāju rekomendācijas.

Izprot materiālu un iekārtu saderību, aizvietojamību, sekas, kas rodas, izvēloties nepiemērotus materiālus, to montāžas paņēmienus un instrumentus.

Spēj uzstādīt apkures katlu tam paredzētajā vietā un veikt tā apsaistes montāžu, uzstādīt rūpnieciski izgatavotu vai uz vietas samontējamu stacionāru dažādas komplektācijas siltummezglu apkures sistēmas pieslēgšanai ārējiem siltumtīkliem.

Zina apkures katla apsaistes un siltummezgla elementu montāžas vietu un veidu (atbilstoši ražotāja montāžas instrukcijai).

Izprot apkures sistēmas pareizas pieslēgšanas siltuma avotam ietekmi uz tās ilgtspējīgu darbību.

Spēj ieregulēt un pārbaudīt samontētās apkures sistēmas.

Zina ar kādiem mērinstrumentiem un iekārtām, cik ilgi un ar kādu spiedienu, jāpārbauda apkures katls, kad pārbaude ir izturēta.

Izprot nekvalitatīvi izveidota apkures sistēmas pieslēguma siltuma avotam iespējamo negatīvo ietekmi uz ēku vai būvi.

5 nedēļas

(51 h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestdienas 8.30 – 16.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229.50 EUR

22.95

EUR

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana

 

Vidējā izglītība

Spēj izvērtēt apkures sistēmu apkalpošanas un uzturēšanas darbu specifikai raksturīgus darba aizsardzības riska faktorus un iespējamo kaitējumu videi.

Zina apkures sistēmu darbības radītos darba vides riskus, bīstamās iekārtas, piesārņojuma avotus, drošas darba vides veidošanas noteikumus un vides aizsardzības prasības.

Izprot drošas darba vides nozīmi apkures sistēmu ilgtspējīgai darbībai.

Spēj apzīmēt armatūras apkures sistēmās, atbilstoši to izpilddokumentācijai un ekspluatācijas instrukcijām.

Zina armatūras veidus, funkcijas un to izmantojumu, kā arī armatūru grafiskos apzīmējumus rasējumos un to lasīšanu.

Izprot pareizas armatūras uzturēšanas ietekmi uz apkures sistēmu ilgtspējīgu darbību.

Spēj apkalpot apkures sistēmas, ekspluatācijas laikā kontrolējot to darbības kvalitāti.

Zina apkures sistēmu stabilas darbības pazīmes un to uzturēšanas tehnoloģiju.

Izprot apkures sistēmas un tās atsevišķo mezglu darbības principus.

Spēj identificēt remontējamos apkures sistēmu elementus.

Zina apkures sistēmu armatūras uzbūvi un izmantojumu. Izprot bojājumu rašanās iemeslus un to novēršanas iespējas un paņēmienus.

Spēj remontēt apkures sistēmu iekārtas.

Zina bojājumu diagnosticēšanas paņēmienus, remontam piemērotus darbarīkus un materiālus, bojājuma novēršanas tehnoloģiju, drošus darba paņēmienus, darba aizsardzību, kas jāievēro apkures sistēmas uzturēšanā un apkalpošanā.

Izprot konkrētā bojājuma ietekmi uz visas apkures sistēmas darbību.

Spēj pēc remontdarbu veikšanas ar spiedienu pārbaudīt un atjaunot apkures sistēmu darba stāvoklī.

Zina rīcības procedūru gadījumos, kad pārbaude nav izturēta. Izprot pārbaudes nozīmi apkures sistēmu ilgtspējīgā darbībā.

Spēj uzpildīt, ieregulēt un balansēt apkures sistēmu. Zina apkures sistēmu regulēšanas un balansēšanas paņēmienus, metodes un pieejamās tehnoloģijas. Izprot apkures sistēmas ieregulēšanas un balansēšanas nozīmi tās drošā, ilgtspējīgā un energoefektīvā darbībā. Spēj sagatavot izpilddokumentāciju jaunas vai rekonstruētas apkures sistēmas nodošanai ekspluatācijā.

Zina izpilddokumentācijas sagatavošanas secību objekta nodošanai ekspluatācijā un apkures sistēmas kontrolmērījumu pieraksta formu.

Izprot izpilddokumentu precīzas sagatavošanas nozīmi jaunas vai rekonstruētas apkures sistēmas turpmākajā ekspluatācijā.

5 nedēļas

(42 h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestdienas 8.30 – 16.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189.00 EUR

18.90

EUR

 * mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 10% ir strādājošā līdzmaksājums, mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.


KAS VAR PIETEIKTIES

 

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

*Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Augsta pieteikumu skaita gadījumā prioritāri tiek uzņemti sociālā riska grupu nodarbinātie:

  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.


KĀ VAR PIETEIKTIES

   Lasīt tālāk -  https://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieteiksanas

 


MĀCĪBU MAKSA

  • mācību izmaksas profesionālās pilnveides izglītības programmu, profesionālās izglītības moduļu un studiju kursu apguvē 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
  • mācību izmaksas profesionālās tālākizglītības programmu apguvē 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums.
  • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Lasīt tālāk - https://www.macibaspieaugusajiem.lv/pieejamais-atbalsts-un-izmaksas

 

Interešu pulciņi

interešu pulciņi

Jauna profesija

komerc

Izlaidums 2024

Sociālie mediji

linkedin facebook
instagram youtube
tik tok x
draugiem

E-lietas

skolo uzdevumi
office SkyDrive
mykoob letonika
3td email
namejs namejs

Stundu saraksts

19.02.24.-15.03.24.

 

1.plūsma

1.kurss un 3.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

pusdienu pārtraukums

11:20 – 12:10

5.

12:10 – 12:50

starpbrīdis

10 minūtes

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

2.plūsma

2.kurss un 4.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

5.

11.30 – 12.10

pusdienu pārtraukums

12:10 – 13:00

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

 Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

piekluve datortehnikai



Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022