jt banner  top


Kārtība

35b 525 01 1


LATVIJAS REPUBLIKA
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
JELGAVAS TEHNIKUMS
Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgava, LV - 3001, Reģ. Nr. 2834002415, nodokļu maksātāja kods: LV90000041031
Tālr./ fakss: 63025605, 63025620, e-pasts: info@jelgavastehnikums.lv

APSTIPRINĀTS
ar Jelgavas Tehnikuma
direktores 2022. gada 17. maija
rīkojumu Nr. 1-8/132

                                                       
IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS
KĀRTĪBA

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma
26.,27.,un 28.pantu un LR IZM 04.09.2018. iekšējiem noteikumiem
Nr.1-6e/2018/17 “Personu uzņemšanas kārtība profesionālās pamatizglītības,
arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās
Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās
valsts profesionālās izglītības iestādēs”1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI


1.1. Izglītojamo uzņemšanas kārtība nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Jelgavas Tehnikumā (turpmāk - Tehnikums) klātienes nodaļā no valsts budžeta līdzekļiem (pielikums Nr.1).
1.2. Izglītojamo uzņemšanas kārtību (turpmāk - Kārtība) Tehnikumā reglamentē spēkā esošie normatīvie akti, tostarp, Profesionālās Izglītības likuma 26., 27. un 28. pants, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada 4. septembra iekšējie noteikumi Nr. 1-6e/2018/17 “Personu uzņemšanas kārtība profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs”.
1.3. Kārtību publicē Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv.

 

2. UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI


2.1. Valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās uzņem personu pēc vispārējās vai profesionālās pamatizglītības, kura uzņemšana kalendārajā gadā sasniedz 15 gadu vecumu.
2.2. Valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās uzņem personu pēc vispārējās vidējās izglītības.
2.3. Tehnikumā uzņem personas no citām profesionālām izglītības iestādēm, kuras vēlas turpināt mācīties radniecīgās izglītības programmās (obligāts sekmju izraksts par apgūto programmas daļu).


3. UZŅEMŠANAS ORGANIZĒŠANA


3.1.    Uzņemšanas komisiju izveido ar Tehnikuma direktores rīkojumu.
3.2.    Dokumentus pieņem Jelgavas Tehnikumā (Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā).
3.3.    Personas uzņemšana Tehnikumā notiek konkursa kārtībā, iesniedzot šādus dokumentus:

3.3.1. Iesniegumu Tehnikuma direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un kvalifikāciju.
3.3.2. Pamatizglītību vai vispārējās vidējās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumentu oriģinālu.
3.3.3. Sekmju izraksta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu.
3.3.4. Medicīnas izziņas oriģinālu (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027u)).
3.3.5. Ja attiecināms, iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina personas ar speciālajām vajadzībām, bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, uzrādot dokumentu oriģinālu.
3.3.6. Četras fotogrāfijas (3 cm x 4 cm).
3.3.7. Sekmju izrakstu par apgūto programmas daļu un/vai apliecību par konkrēta moduļa apguvi personai, kura izvēlētajā izglītības programmā vēlas turpināt mācības Tehnikumā, pārnākot no citas profesionālās izglītības iestādes.
3.3.8. Piekrišana personas datu apstrādei.

3.4. Ja dokumentus iesniedz personīgi (nepilngadīgās personas kopā ar vecākiem vai aizbildni), persona uzrāda pasi vai personas apliecību (eID).
3.5. Dokumentu pieņemšana Tehnikumā ir bez maksas.
3.6. Tehnikumā dokumentus pieņem no 2022. gada 10. jūnija līdz 17. augustam (pirmdien – ceturtdien plkst. 08:00 - 17:00, piektdien plkst. 08:00 – 15:00).
3.7. Dokumentus var iesniegt:

3.7.1. klātienē - Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, LV-3001.
3.7.2.  elektroniski parakstītu iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: info@jelgavastehnikums.lv, pievienojot pielikumā dokumentus no 3.3.2. līdz 3.3.8.
3.7.3. sūtot pa pastu, norādot adresi: Jelgavas Tehnikums, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, LV-3001. (ar norādi: Uzņemšanas komisijai).

3.8.    Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs - 2022. gada 7. jūlijā un 18. augustā.
3.9.    Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2022./2023. mācību gadam:

3.9.1.  I kārta 2022. gada 8. jūlijā no plkst. 1000,  Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv;
3.9.2.  II kārta 2022. gada 19. augustā no plkst. 1000,  Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv;


4. KONKURSA KĀRTĪBA


4.1. Personas mācībām Tehnikumā ar mācību laiku 4 gadi, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu visos mācību priekšmetos un vērtējot sasniegumus mācību priekšmetos pamatizglītības apliecības pielikumā “Sekmju izraksts”:

4.1.1. Latviešu valoda.
4.1.2. 1.svešvaloda.
4.1.3. Matemātika.

4.2. Vienādu rezultātu gadījumā priekšroka uzņemšanai izglītības iestādē tiek dota personām ar
speciālām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.

 

5. IESKAITĪŠANAS KĀRTĪBA


5.1. Pamatojoties uz izglītojamo uzņemšanas komisijas lēmumu, Tehnikuma direktore līdz 2021. gada 31. augustam izdod rīkojumu par personas ieskaitīšanu Tehnikuma 1.kursa izglītojamo skaitā.
5.2. Uzņemtos izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības Tehnikumā, ar direktores rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita, pamatojoties uz grupas audzinātāja iesniegumu.
5.3. 2022./2023. mācību gads Tehnikumā sākas 2022. gada 1. septembrī.
5.4. Papildus uzņemšana izglītības programmās tiek noteikta ar direktores rīkojumu.
5.5. Ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4. kursā notiek izņēmuma gadījumos, Tehnikuma apstiprinātā finansējuma ietvaros un, izvērtējot iepriekšējā mācību iestādē apgūto programmu vai programmas daļu pie nosacījuma, ja ir vakanta vieta konkrētajā kvalifikācijā.

 

6. Datu aizsardzība


6.1. Tehnikums, kā datu pārzinis, uzņemšanas procesā ievēro normatīvo regulējumu personas datu aizsardzības jomā un iekšējos noteikumus par personas datu aizsardzības kārtību.
6.2. Uzņemšanas procesā, normatīvo aktu ietvaros, Jelgavas Tehnikums apstrādā tādas personas datu kategorijas (sk. Noteikumu 3.3. punktu), kuras nepieciešamas, lai izvērtētu izglītojamā atbilstību tā izvēlētajai profesionālās izglītības programmai un nodrošinātu citus Jelgavas Tehnikuma sniegtos pakalpojumus, kā, piemēram, dienesta viesnīcu, bibliotēkas pakalpojumu. Atkarībā no izvēlētās profesionālās izglītības programmas, apstrādei nepieciešamais datu apjoms un kategorijas var atšķirties.
6.3. Izglītojamā personas datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu līguma ar izglītojamo un vai tā likumīgo pārstāvi noslēgšanu un noslēgtā līguma izpildi, lai izpildītu uz Tehnikumu attiecināmus juridiskus pienākumus, kā arī lai veiktu uzdevumus sabiedrības interesēs.
6.4. Izglītojamā personas dati tiek dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami saistībā ar to vākšanas un apstrādes nolūkiem un nepastāv cits juridisks pamats to turpmākai apstrādei 1 mēneša laikā.
6.5. Izglītojamais un vai tā likumīgais pārstāvis Tehnikumam iesniedz precīzus un patiesus datus.
6.6. Izglītojamajam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un normatīvajā regulējumā noteiktā kārtībā lūgt šo datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu.
6.7. Izglītojamam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja to nepamierina Tehnikuma sniegtā atbilde par personas datu apstrādi.


7. Noslēguma jautājumi

 

7.1. Atzīt par spēku zaudējušus Jelgavas Tehnikuma 2021. gada 12. maija iekšējos noteikumus “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”.
7.2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 17.maijā.

 

 

Pielikums Nr.1

 IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA JELGAVAS TEHNIKUMĀ

2022./2023.mācību gadā

 

1.2022./2023.mācību gadā Jelgavas Tehnikums uzņem izglītojamos:

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programmas

nosaukums un kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

Licences Nr. un akreditācijas lapas Nr.

33 581 04 1

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

L

9

4

25

1

P_4772

AP_785

33 525 01 1

Autotransports

Automehāniķis

L

9

4

25

1

P-15362
AP 6172

33 543 04 1

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

L

9

4

25

1

P_3146
AP 6430

33 582 01 1

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L

9

4

13

1

P_1167
AP 6174

33 582 01 1

Būvdarbi

Sausās būves tehniķis

L

9

4

12

 P_4771

33 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

9

4

25

1

P_15334

AP 4929

33 811 04 1

Restorānu pakalpojumi

Viesmīlis

L

9

4

25

1

 P_4813

33 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

L

9

4

25

1

P_1261

AP 6177

33 481 01 1

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

L

9

4

25

1

P-16061
AP 6164

33 481 03 1

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

L

9

4

25

1

P_16062

AP_139

33 582 03 1

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Inženierkomunikāciju būvtehniķis

L

9

4

25

1

P-15363
AP 5195

35b582031

 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženiersistēmu būvtehniķis

 L

12

 1,5

13

1

P_6032
35b521021

 Inženiermehānika

Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis

 L 12 1,5 12  P_6031
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022