jt baner top uzn-2023


Projekti

ESF projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”

(Vienošanās Nr.2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042)


Īstenojot ESF projektu „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā” Vienošanās Nr. 2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042, Jelgavas Amatniecības vidusskolas 50 izglītojamiem bija iespēja 2010. gada vasarā piedalīties Vasaras diennakts mācību nometnē “Saulessvece 2010”, kuru organizēja SIA “Aktīvā tūrisma centrs “Eži””, Talsu novadā, Ģibuļu pagastā, ”Bukdangās”.

Veicot nometnes dalībnieku anketēšanu noskaidrojām:Bilžu galerija no pasākuma ”Bukdangās”


ESF projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”

(Vienošanās Nr.2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042)


2010. gada 20. aprīlī Jelgavas Amatniecības vidusskola noslēdza Vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”, Nr. 2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042 īstenošanu.

Projekta mērķis - nodrošināt atbalstu izglītībā jauniešiem ar mācību grūtībām, organizēt un īstenot atbalsta pasākumus sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem, un veicināt integrāciju profesionālā izglītībā bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem.

Projekta galvenās aktivitātes:

1. Darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana (interešu pulciņi, profesionālie interešu pulciņi).
2. Papildus mācību nodrošināšana mācību priekšmetos izglītojamajiem ar nepietiekamu zināšanu līmeni (konsultācijas vispārizglītojošos un profesionālos mācību priekšmetos).
3. Pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riska mazināšanai (mācību ekskursijas, kultūrizglītojošie pasākumi, vasaras nometnes).
4. Atbalsta personāla nodrošināšana (skolotāja palīgs, sociālais pedagogs).

Sadarbības partneri: Jelgavas Izglītības pārvalde, Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskola, Jelgavas Speciālā internātpamatskola.
Projekta kopējais finansējums – 116000.00 LVL
ESF finansējums (85%) – 98600.00 LVL
Valsts budžeta finansējums (15%) – 17400.00 LVL
Projekta norises vieta: Jelgavas Amatniecības vidusskola, Pulkveža O. Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Projekta norises laiks: 2010. gada 20. aprīlis – 2011. gada 30. novembrim (20 mēneši).

Projekta vadītājs: Uldis Sokolovs

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

(Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)


No 2010. gada 1. marta līdz 2010. gada 30. jūnijam projektā piedalās profesionālās izglītības skolotāji:

Nr.p.k. Vārds, uzvards
1. Guna Gronska
2. Iveta Dūmiņa
3. Zaiga Miķelsone
4. Vladimirs Soboļevs

Jelgavas Amatniecības vidusskolas pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija:

 • direktora vietnieks arodmācību darbā Uldis Sokolovs – komisijas priekšsēdētājs,
 • izglītības metodiķe Nona Jakušova – komisijas priekšsēdētāja vietniece,
 • humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas vadītāja Margarita Mākule – komisijas locekle,
 • skolas vecāku padomes pārstāvis Jānis Grīnvalds – komisijas loceklis,
 • personāla speciālists Vera Rimdenoka – komisijas sekretāre.
ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

(Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)


No 2009. gada 20. novembra līdz 2010. gada 28. februārim projektā piedalās profesionālās izglītības skolotāji:

Nr.p.k. Vārds, uzvards
1. Judīte Poriķe
2. Nona Jakušova
3. Māris Blumbergs
4. Ainārs Kreija
5. Jānis Stankevičs

Jelgavas Amatniecības vidusskolas pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija:

 • direktora vietniece mācību darbā Janīna Rudzīte – komisijas priekšsēdētāja,
 • direktora vietnieks arodmācību darbā Uldis Sokolovs – komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
 • humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas vadītāja Margarita Mākule – komisijas locekle,
 • skolas vecāku padomes pārstāvis Jānis Grīnvalds – komisijas loceklis,
 • personāla speciālists Vera Rimdenoka – komisijas sekretāre.
Piedalīšanās Eiropas Savienības struktūrfondos

Projekta nosaukums Darbības laiks Saņemtās tehniskās finansiālais palīdzības apjoms (LVL)
Izglītības programmu „AUTOTRANSPORTS” satura, mācību metodiskā nodrošinājuma un mācību aprīkojuma uzlabošana. (prezentācija)
Projekta vadītāja: Sanita Kalnišķe
No 05.09.2006. līdz 30.06.2008. 135 600
Profesionālās vidējās izglītības programmas „BŪVDARBI” un „APDARES DARBI” audzēkņu prakses vietu uzlabošana.
Projekta vadītāja: Nadzežda Bergfelde
No 11.01.2007. līdz 31.12.2007. 24 983
Profesionālās vidējās izglītības programmas „GALDNIEKS” un „MĒBEĻU GALDNIEKS” audzēkņu prakses uzlabošana.
Projekta vadītājs: Jānis Stankēvičs
No 11.01.2007. līdz 31.05.2008. 24 991
Izglītības programmas „KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA” aktualizācija un profesionālā apmācības procesa pilnveidošana.
Projekta vadītājs: Uldis Sokolovs
No 11.01.2007. līdz 31.07.2008. 64 800
Profesionālās vidējās izglītības programmas „ĒDINĀŠANAS SERVISA SPECIĀLISTS” audzēkņu prakses uzlabošana.
Projekta vadītāja: Zaiga Miķelsone
No 26.01.2007. līdz 31.05.2008. 24 903

Eiropas Sociālā fonda projekts
Projekts "Profesionālās vidējās izglītības programmas
"Galdnieks" un "Mēbeļu galdnieks" audzēkņu prakses uzlabošana".
Līgums Nr. 2007/0067/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0109/0004Profesionālās vidējās izglītības programmas
"Galdnieks" un "Mēbeļu galdnieks" audzēkņu prakses uzlabošana.

Līgums Nr. 2007/0067/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0109/0004

Projekta realizētājs:
Jelgavas Amatniecības vidusskola, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

Projekta īstenošanas laiks un izmaksas:
11.01.2007. - 31.05.2008. (17 mēneši)
Kopējās attiecināmās izmaksas - 24991,00 LVL
(18743,25 LVL - ESF finansējums un
6247,75 LVL - valsts budžeta līdzekļi)

Pamata aktivitātes:

 • Prakses vietas tehniskā bāzes uzlabošana;
 • Modernu darbmašīnu noma;
 • Pēdējās paaudzes elektroinstrumentu noma;
 • Mācību materiālu iegāde;
 • Prakses vadītāju apmācība darbam ar modernām darbmašīnām un pēdējās paaudzes elektroinstrumentiem;
 • Izglītojamo apmācība darbam ar modernām darbmašīnām un pēdējās paaudzes elektroinstrumentiem;
 • Izglītojamo mācības praksē ar modernām darbmašīnām un pēdējās paaudzes elektroinstrumentiem.

Projektā sagaidāmie rezultāti:

 • Mērķtiecīgi uzlabota mācību prakses vieta;
 • Prakses vadītāju iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas cels skolotāja profesionālo kompetenci līdz ar ko mācību darba kvalitāti;
 • Izglītojamo iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas darbā ar modernām darbmašīnām un pēdējās paaudzes elektroinstrumentiem, nodrošinās veiksmīgu kvalifikācijas praksi uzņēmumos;
 • Noslēgti sadarbības līgumi ar kokapstrādes uzņēmumiem par kvalifikācijas prakses norisi;
 • Izglītojamais iegūs iemaņas, kuras dos iespēju ātrāk adoptēties strauji mainīgā darba vidē un strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, kas paaugstinās viņa konkurētspēju darba tirgū.

Projekta vadītājs: Jānis Stankevičs

Jelgavas Amatniecības vidusskolas dalība projektos

ES struktūrfondu Nacionālās programmas projekts
„Mācību aprīkojuma modernizācija un renovācija izglītības programmā „Autotransports” mūsdienīgu zināšanu, kvalifikāciju un prasmju apgūšanai. Telpu pielāgošana personām ar kustību traucējumiem”
Līguma Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.4./000014/014
Finansējums Ls 144 200
24.11.2004. - 31.12.2006.

Eiropas Sociālais fonds
„Izglītības programmu „Datorsistēmas” izstrāde, licencēšana un mācību telpas pielāgošana personām ar kustību traucējumiem”
Identifikācijas Nr. VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0003/0004
Finansējums Ls 3 800
14.06.2005. - 31.01.2006.

Eiropas Sociālais fonds
„Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi Jelgavas Amatniecības vidusskolā”
Identifikācijas Nr. VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.7.2./0043/0004
Finansējums Ls 6 000
01.11.2005. - 30.04.2006.

Eiropas Sociālais fonds
„Izglītības programmas Kokizstrādājumu izgatavošana mēbeļu galdnieka un galdnieka profesijas izglītojamo mācību prakses īstenošana kokapstrādes uzņēmumos”
Identifikācijas Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0137/0004
Finansējums Ls 7 600
01.10.2005. - 31.08.2006.

Eiropas Sociālā fonda projekts
Projekts „Izglītības programmas "Kokizstrādājumu izgatavošana"
aktualizācija un profesionālā apmācības procesa pilnveidošana".
Līguma Nr. 2007/0075/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0032/0004Izglītības programmas "Kokizstrādājumu izgatavošana"
aktualizācija un profesionālā apmācības procesa pilnveidošana.

Līguma Nr. 2007/0075/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1./0032/0004

Projekta realizētājs:
Jelgavas Amatniecības vidusskola, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

Projekta īstenošanas laiks un izmaksas:
11.01.2007. - 31.07.2008.
Kopējās attiecināmās izmaksas - 64800,00 LVL
(48600,00 LVL - ESF finansējums un
16200,00 LVL - valsts budžeta līdzekļi)

Pamata aktivitātes:

  • Izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana”, kvalifikācija Mēbeļu galdnieks aktualizācija, atbilstoši profesionālās izglītības standartam;
  • Izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana”, kvalifikācija Galdnieks aktualizācija, atbilstoši profesionālās izglītības standartam;
  • Vispārizglītojošo mācību priekšmetu programmu pilnveidošana, atbilstoši vidējās vispārējās izglītības standartam.
 • Projekta tehniskās dokumentācijas izstrādāšana, sagatavošana;
 • Projekta īstenošanas koordinēšana, pārraudzība;
 • Izglītības programmu aktualizācija:
 • Profesionālo mācību priekšmetu metodisko materiālu pilnveide;
 • Profesionālo priekšmetu mācību procesa pilnveide un modernizācija;
 • Mācību ekskursiju organizēšana un īstenošana;
 • Informatīvo materiālu izstrāde, publicitāte.

Projekta vadītājs: Uldis Sokolovs

 

Interešu pulciņi

interešu pulciņi

Jauna profesija

komerc

Izlaidums 2024

Sociālie mediji

linkedin facebook
instagram youtube
tik tok x
draugiem

E-lietas

skolo uzdevumi
office SkyDrive
mykoob letonika
3td email
namejs namejs

Stundu saraksts

19.02.24.-15.03.24.

 

1.plūsma

1.kurss un 3.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

pusdienu pārtraukums

11:20 – 12:10

5.

12:10 – 12:50

starpbrīdis

10 minūtes

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

2.plūsma

2.kurss un 4.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

5.

11.30 – 12.10

pusdienu pārtraukums

12:10 – 13:00

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

 Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

piekluve datortehnikaiCopyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022