jt baner top uzn-2023


Kārtība

LVgerbonis

LATVIJAS REPUBLIKA
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

JELGAVAS TEHNIKUMS

Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgava, LV - 3001, Reģ. Nr. 2836003567, nodokļu maksātāja kods: LV90000041031

Tālr./ fakss 63025605, 63025620, e-pasts: info@jelgavastehnikums.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Jelgavā

APSTIPRINĀTS

ar Jelgavas tehnikuma

direktores 2023. gada 25. maija

rīkojumu Nr. 1-8/149

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

2023./2024. MĀCĪBU GADAM

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72. panta pirmās daļas 2.punktu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1. Iekšējie noteikumi “Izglītojamo uzņemšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Jelgavas tehnikuma (turpmāk – tehnikums) īstenotās izglītības programmās, kuras tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem (1.pielikums).

  2. Uzņemšanu organizē ar tehnikuma direktora rīkojumu apstiprināta uzņemšanas komisija.

  3. Uzņemšana notiek pamatojoties uz izglītību apliecinošu dokumentu un uzņemšanas noteikumu prasību izpildi.

  4. Noteikumus publicē tehnikuma tīmekļa vietnē www.jelgavastehnikums.lv.

II. UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

  1. tehnikuma īstenotā valsts budžeta finansētā profesionālās vidējās izglītības programmā uzņem personu pēc vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās pamatizglītības ieguves.

  2. Profesionālās vidējās izglītības programmās uzņem personas, kuras uzņemšanas kalendārajā gadā sasniedz 15gadu vecumu.

  3. Personas mācībām tehnikumā profesionālās vidējās izglītības programmā (ar mācību laiku 4gadi), atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu pamatizglītības apliecības pielikumā “Sekmju izraksts” (divi cipari aiz komata) mācību priekšmetos, izglītības programmās:

Izglītības programma, kvalifikācija

Mācību priekšmeti

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

Matemātika, latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ķīmija, fizika, ģeogrāfija, datorika, bioloģija

Autotransports

Automehāniķis

Matemātika, latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ķīmija, fizika, datorika, bioloģija

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

Matemātika, latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ķīmija, fizika, datorika, bioloģija

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

Matemātika, latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ķīmija, fizika, datorika, bioloģija

Būvdarbi

Sausās būves tehniķis

Matemātika, latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ķīmija, fizika, datorika, bioloģija

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Matemātika, latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, 2. svešvaloda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ķīmija, fizika, datorika, bioloģija, ģeogrāfija

Restorānu pakalpojumi

Viesmīlis

Matemātika, latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, 2. svešvaloda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ķīmija, fizika, datorika, bioloģija, ģeogrāfija

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

Matemātika, latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, 2. svešvaloda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ķīmija, fizika, datorika, bioloģija

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

Matemātika, latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ķīmija, fizika, datorika, bioloģija

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

Matemātika, latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ķīmija, fizika, datorika, bioloģija

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Inženiersistēmu būvtehniķis

Matemātika, latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ķīmija, fizika, datorika, bioloģija

Siltumenerģētika

Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis

Matemātika, latviešu valoda, literatūra, angļu valoda, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, ķīmija, fizika, datorika, bioloģija

  1. Vērtējot pamatizglītības apliecības pielikumu “Sekmju izraksts” uzrādīto sasniegumu vidējo vērtējumu, pie vienādas vidējās balles, priekšroka tiek dota tām personām, kurām:

8.1. apliecības pielikumā “Sekmju izraksts” uzrādītais vērtējums katrā no mācību priekšmetiem nav zemāks par 4 ballēm;

  1. Vienādu rezultātu gadījumā priekšroka uzņemšanai tehnikumā tiek dota personām ar speciālām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.

  2. Personu, kura pārejot no citas profesionālās izglītības iestādes, vēlas turpināt mācības tehnikumā, var uzņemt izglītības trupināšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos, saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā atzīst personas kompetenci uzņemšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos.

III. UZŅEMŠANAS ORGANIZĒŠANA

11. Personu, kuras uzrādījušas uzņemšanas komisijai derīgu personu apliecinošu dokumentu, uzņemšana notiek pamatojoties uz šādiem personas iesniegtiem dokumentiem:

11.1 iesniegumu tehnikuma direktoram, kurā norāda:

11.1.1 nepilngadīgās personas likumiskā pārstāvja vārdu un uzvārdu;

11.1.2 personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja piešķirts) un dzimšanas datumu;

11.1.3 personas deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;

11.1.4 izvēlētās profesionālās izglītības programmas nosaukumu un kodu un, ja attiecināms, iegūstamo profesionālo kvalifikāciju;

11.1.5 saziņai ar izglītības iestādi – nepilngadīgās personas likumisko pārstāvju deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi un nepilngadīgās personas likumiskā pārstāvja, pilngadīgas personas elektroniskā pasta adresi (ja ir) vai oficiālo elektronisko adresi, ja tāda ir aktivizēta

11.2. iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un pielikuma “Sekmju izraksts” kopiju, uzrādot oriģinālu;

11.3. izraksta no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes oriģinālu (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta informācija par personas hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei;

11.4. trīs fotogrāfijas (3 x 4 cm);

11.5. ja attiecināms, iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina personas ar speciālām vajadzībām, bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, uzrādot dokumentu oriģinālu;

11.6. ja attiecināms, sekmju izrakstu par apgūto programmas daļu un/vai apliecību par konkrēta moduļa apguvi personai, kura vēlas turpināt mācības tehnikumā profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos izvēlētajā izglītības programmā, pārnākot no citas profesionālās izglītības iestādes;

11.7. piekrišana personas datu apstrādei.

12. Dokumentu pieņemšana tehnikumā ir bez maksas.

13. Uzņemšanas komisija dokumentus pieņem no 2023.gada 19.jūnija līdz 2023.gada 16.augustam (pirmdien – ceturtdien no plkst. 0800 līdz plkst. 1700, piektdien no plkst.0800 līdz plkst. 1500).

14. Dokumentus var iesniegt:

14.1 klātienē – Jelgavas tehnikumā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā, LV-3001;

14.2 elektroniski parakstītu iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: info@jelgavastehnikums.lv, pievienojot pielikumā noteikumu 11.punktā noteiktos dokumentus;

14.3 sūtot pa pastu, norādot adresi: Jelgavas tehnikums, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001. (ar norādi: Uzņemšanas komisijai);

IV. IZGLĪTOJAMO IESKAITĪŠANAS KĀRTĪBA

15. Uzņemšanas komisijas sēdes rezultātu vērtēšana notiks 2023.gada 13.jūlijā un 17.augustā.

16. Komisija, pamatojoties uz konkursa rezultātiem, pieņem lēmumu par personas ieskaitīšanu izglītojamo skaitā.

17. Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti pēc katras komisijas sēdes. Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2023./2024.mācību gadam tiek paziņoti:

17.1. I kārta – 2023.gada 14.jūlijā no plkst.1000, informācija tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu;

17.2. II kārta2023.gada 18.augustā no plkst.1000, informācija tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu;.

18. Pamatojoties uz izglītojamo uzņemšanas komisijas lēmumu, tehnikuma direktors līdz 2023.gada 31.augustam izdod rīkojumu par personas ieskaitīšanu tehnikuma 1.kursa izglītojamo skaitā.

19. Uzņemtos izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības tehnikumā, ar direktora rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita, pamatojoties uz grupas audzinātāja iesniegumu.

20. 2023./2024. mācību gads tehnikumāㅤsākas 2023.gada 1.septembrī.

21. Papildus uzņemšana izglītības programmās tiek noteikta ar tehnikuma direktora rīkojumu.

22. Ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4. kursā notiek izņēmuma gadījumos, tehnikuma apstiprinātā finansējuma ietvaros un, izvērtējot iepriekšējā mācību iestādē apgūto programmu vai programmas daļu pie nosacījuma, ja ir vakanta vieta konkrētajā kvalifikācijā.

V. Datu aizsardzība

 1. tehnikums, kā datu pārzinis, uzņemšanas procesā ievēro normatīvo aktu regulējumu personas datu aizsardzības jomā un iekšējos noteikumus par personas datu aizsardzības kārtību.

 2. Uzņemšanas procesā, normatīvo aktu ietvaros, tehnikums apstrādā tādas personas datu kategorijas, kuras nepieciešamas, lai izvērtētu izglītojamā atbilstību tā izvēlētajai profesionālās izglītības programmai un nodrošinātu citus tehnikuma sniegtos pakalpojumus, kā, piemēram, dienesta viesnīcu, bibliotēkas pakalpojumu. Atkarībā no izvēlētās profesionālās izglītības programmas, apstrādei nepieciešamais datu apjoms un kategorijas var atšķirties.

 3. Izglītojamā personas datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu līguma ar izglītojamo un vai tā likumīgo pārstāvi noslēgšanu un noslēgtā līguma izpildi, lai izpildītu uz Tehnikumu attiecināmus juridiskus pienākumus, kā arī lai veiktu uzdevumus sabiedrības interesēs.

 4. Izglītojamā personas dati tiek dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami saistībā ar to vākšanas un apstrādes nolūkiem un nepastāv cits juridisks pamats to turpmākai apstrādei 1 mēneša laikā.

 5. Izglītojamais un vai tā likumīgais pārstāvis tehnikumam iesniedz precīzus un patiesus datus.

 6. Izglītojamajam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un normatīvajā regulējumā noteiktā kārtībā lūgt šo datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu.

 7. Izglītojamam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja to nepamierina tehnikuma sniegtā atbilde par personas datu apstrādi.

VI. Noslēguma jautājumi

 1. Atzīt par spēku zaudējušus Jelgavas tehnikuma iekšējos noteikumus “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Jelgavas tehnikuma direktora 2022.gada 17.maija rīkojumu Nr.1-8/132.

 2. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 25.maijā.

Direktora vietnieks kvalitātes, U.Sokolovs

attīstības un tālākizglītības jomā

pielikums Nr.1

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
JELGAVAS TEHNIKUMĀ

1.2023./2024.mācību gadā Jelgavas tehnikums uzņem izglītojamos:

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programmas

nosaukums un kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

Licences Nr. un akreditācijas lapas Nr.

33 581 04 1

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

L

9

4

25

1

P_4772

AP_785

33525 01 1

Autotransports

Automehāniķis

L

9

4

50

2

P_6812

33543 04 1

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

L

9

4

30

1

P_3146

AP_2697

33582 01 1

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L

9

4

15

1

P_1167

AP_2690

33582 01 1

Būvdarbi

Sausās būves tehniķis

L

9

4

13

P_6891

33811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

9

4

25

1

P-15334

AP_2678

33811 04 1

Restorānu pakalpojumi

Viesmīlis

L

9

4

25

1

P_4813

AP_2702

33346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

L

9

4

25

1

P_1261

AP_2691

33481 01 1

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

L

9

4

25

1

P-16061

AP_2683

33481 03 1

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

L

9

4

30

1

P-16062

AP_2684

33582 03 1

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženiersistēmu būvtehniķis

L

9

4

15

1

P-15363

AP_2681

33522 06 1

Siltumenerģētika

Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu tehniķis

L

9

4

10

P_6829

2.Dokumentus pieņem: Jelgavas tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, no 2023. gada 19. jūnija līdz 16. augustam.

3.Uzņemšanas rezultāti: Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs -2023.gada 13.jūlijā un 17.augustā.

4.Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2023./2024.mācību gadam:

4.1.I kārta 2023. gada 14. jūlijā plkst. 1000informācija tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu;

4.2.II kārta 2023. gada 18. augustā plkst. 1000informācija tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu;

Tālr./fakss: 63025605

E-pasts:info@jelgavastehnikums.lv, sekretare_jt@inbox.lv

 

Informācijas dienas

info-1

Interešu pulciņi

interešu pulciņi

Jauna profesija

komerc

Izlaidums 2024

Sociālie mediji

linkedin facebook
instagram youtube
tik tok x
draugiem

E-lietas

skolo uzdevumi
office SkyDrive
mykoob letonika
3td email
namejs namejs

Stundu saraksts

19.02.24.-15.03.24.

 

1.plūsma

1.kurss un 3.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

pusdienu pārtraukums

11:20 – 12:10

5.

12:10 – 12:50

starpbrīdis

10 minūtes

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

2.plūsma

2.kurss un 4.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

5.

11.30 – 12.10

pusdienu pārtraukums

12:10 – 13:00

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

 Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

piekluve datortehnikaiCopyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022