jt baner top uzn-2023


Iepirkumi

Paziņojuma ievietošanas datums: 17.09.2010

Iepirkuma identifikācijas  Nr.JAV 2010/8 ERAF/KPFI nolikums

Pasūtītājs: Jelgavas Amatniecības vidusskola,
Reģistrācijas Nr. LV90000041031, adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001

Atbilde uz iesniegtajiem jautājumiem.

Iepirkuma pilnvarotā persona: Jelgavas Amatniecības vidusskolas iepirkuma speciālists Artūrs Veiss, 26837378, artursveiss@gmail.com


Paziņojuma ievietošanas datums: 17.09.2010

Iepirkuma identifikācijas Nr. JAV 2010/9 nolikums

Pasūtītājs: Jelgavas Amatniecības vidusskola,
Reģistrācijas Nr. LV90000041031, adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001

Atklāts konkurs
"Datortehnikas iegāde un uzstādīšana Jelgavas Amatniecības vidusskolā"

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2010. gada 28. septembrim plkst. 15:00

Pieteikuma iesniegšanas vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, Jelgavas Amatniecības vidusskola, 201. telpa.

Pieteikumu reģistrēšanas kārtība: 201. telpā reģistrē iesniegtos piedāvājumus, pretendentam aizpildot iepirkuma reģistrācijas veidlapu.

Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta: 28.09.2010., plkst. 15:00, 201. telpa, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, Jelgavas Amatniecības vidusskola

Iepirkuma pilnvarotā persona: Jelgavas Amatniecības vidusskolas iepirkuma speciālists Artūrs Veiss, 26837378, artursveiss@gmail.com


Paziņojuma ievietošanas datums: 23.08.2010

Iepirkuma identifikācijas JAV 2010/8 ERAF/KPFI nolikums

Pasūtītājs: Jelgavas Amatniecības vidusskola,
Reģistrācijas Nr. LV90000041031, adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001

Atklāts konkurs
„Projektu „Jelgavas Amatniecības vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija izglītības programmās „Autotransports”, „Būvdarbi”, „Kokizstrādājumu izgatavošana””, „Jelgavas Amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas rekonstrukcija” un
„Jelgavas Amatniecības vidusskolas skolas ēkas un dienesta viesnīcas būvniecības darbu veikšana atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” ietvaros nepieciešamo būvprojekta vadības un būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā”

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2010. gada 24. septembrim plkst. 09:30

Pieteikuma iesniegšanas vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, Jelgavas Amatniecības vidusskola, 201. telpa.

Pieteikumu reģistrēšanas kārtība: 201. telpā reģistrē iesniegtos piedāvājumus, pretendentam aizpildot iepirkuma reģistrācijas veidlapu.

Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta: 24.09.2010., plkst. 09:00, 201. telpa, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, Jelgavas Amatniecības vidusskola

Iepirkuma pilnvarotā persona: Jelgavas Amatniecības vidusskolas iepirkuma speciālists Artūrs Veiss, 26837378, artursveiss@gmail.com


 

Paziņojuma ievietošanas datums: 30.07.2010.

Atsaucoties uz informatīvo paziņojumu par iepirkumu 15.07.2010.
Identifikācijas Nr. JAV2010/7
Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar IK „V.J.K.”
Līgumcena līdz (bez PVN): 1,03 LVL par 1 m2
Reģistrācijas Nr. 43602024386, Puķu iela 5-21, Jelgava

 
Paziņojuma ievietošanas datums: 15.07.2010.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JAV2010/7

Pasūtītājs: Jelgavas Amatniecības vidusskola,
Reģistrācijas Nr. LV90000041031, adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001
Iepirkuma priekšmets: „Telpu noma ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai”

Iepirkuma mērķis: Iznomāt neapdzīvotu telpu (Nr.2-Nr.9) 19,6 m2 platībā, kadastra numurs: 0900 004 0474, kas atrodas Dobeles ielā 43., Jelgavā. Telpās paredzēts ēdināšanas pakalpojuma organizēšanai.

Minimālā piedāvājuma vērtība (bez PVN): 1m2 / 1.00 Ls.

Nomas termiņš: 12 mēneši no līguma slēgšanas brīža.

Izsoles veids: rakstiskā izsole, pirmā.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2010. gada 22. jūlijam plkst. 15:00.

Pieteikuma iesniegšanas vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, Jelgavas Amatniecības vidusskola, 201. telpa.

Pieteikumu reģistrēšanas kārtība: 201. telpā reģistrē iesniegtos piedāvājumus, pretendentam aizpildot iepirkuma reģistrācijas veidlapu.

Pieteikuma atvēršanas datums, laiks un vieta: 23.07.2010., plkst. 10:00, 201. telpa.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Dobeles iela 43, 19.07.2010., plkst. 10:00.

Iepirkuma pilnvarotā persona: Jelgavas Amatniecības vidusskolas iepirkuma speciālists Artūrs Veiss, 26837378, artursveiss@gmail.com

 
 

Paziņojuma ievietošanas datums: 30.06.2010.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JAV2010/6

Pasūtītājs: Jelgavas Amatniecības vidusskola,
Reģistrācijas Nr. LV90000041031, adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001
Iepirkuma priekšmets: „Portatīvo datoru un daudzfunkciju printera noma un uzstādīšana Jelgavas Amatniecības vidusskolā”

Iepirkums tiek organizēts ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”,
Vienošanās Nr. 2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042 īstenošanai.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2010. gada 12. jūlijam plkst. 15:00.

Iepirkuma pilnvarotā persona: Jelgavas Amatniecības vidusskolas direktora vietnieks arodmācību darbā Uldis Sokolovs, tālr./fakss 63025628, mob. 29810218, uldissokolovs@inbox.lv

 
Paziņojuma ievietošanas datums: 14.06.2010.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JAV2010/5

Pasūtītājs: Jelgavas Amatniecības vidusskola,
Reģistrācijas Nr. LV90000041031, adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001
Iepirkuma priekšmets: „Diennakts mācību nometnes organizēšana Jelgavas Amatniecības vidusskolas izglītojamiem”

Iepirkums tiek organizēts ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”,
Vienošanās Nr. 2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042 īstenošanai.
Eiropas Sociālā fonda finansējums - 85%.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2010. gada 29. jūnijam plkst. 10:00.

Iepirkuma pilnvarotā persona: Jelgavas Amatniecības vidusskolas direktora vietnieks arodmācību darbā Uldis Sokolovs, tālr./fakss 63025628, mob. 29810218, uldissokolovs@inbox.lv

 
Paziņojuma ievietošanas datums: 14.06.2010.

Atsaucoties uz informatīvo paziņojumu par iepirkumu 25.05.2010.
Identifikācijas Nr. JAV2010/4
Pieņemts lēmums – pārtraukt iepirkuma procedūru, jo pretendentu finanšu piedāvājums
pārsniedz Pasūtītāja paredzēto finansējumu pakalpojumam.

 
Paziņojuma ievietošanas datums: 25.05.2010.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JAV2010/4

Pasūtītājs: Jelgavas Amatniecības vidusskola,
Reģistrācijas Nr. LV90000041031, adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001
Iepirkuma priekšmets: „Portatīvo datoru un daudzfunkciju printera noma un uzstādīšana Jelgavas Amatniecības vidusskolā”

Iepirkums tiek organizēts ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”,
Vienošanās Nr. 2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042 īstenošanai.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2010. gada 10. jūnijam plkst. 15:00.

Iepirkuma pilnvarotā persona: Jelgavas Amatniecības vidusskolas direktora vietnieks arodmācību darbā Uldis Sokolovs, tālr./fakss 63025628, mob. 29810218, uldissokolovs@inbox.lv

 
Paziņojuma ievietošanas datums: 25.05.2010.

Atsaucoties uz informatīvo paziņojumu par iepirkumu 20.04.2010.
Identifikācijas Nr. JAV2010/1
Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA „MKLA”
Līgumcena līdz (bez PVN): Ls 9035,42
Reģistrācijas Nr. LV40003375071, Buļļu iela 43/45, Rīga

 
Paziņojuma ievietošanas datums: 20.04.2010.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JAV2010/1

Pasūtītājs: Jelgavas Amatniecības vidusskola,
Reģistrācijas Nr. LV90000041031, adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001
Iepirkuma priekšmets: „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana Jelgavas Amatniecības vidusskolā”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2010. gada 6. maijam plkst. 15:00.

Iepirkuma pilnvarotā persona: Jelgavas Amatniecības vidusskolas direktora vietnieks arodmācību darbā Uldis Sokolovs, tālr./fakss 63025628, mob. 29810218, uldissokolovs@inbox.lv

 

Informācijas dienas

info-1

Interešu pulciņi

interešu pulciņi

Jauna profesija

komerc

Izlaidums 2024

Sociālie mediji

linkedin facebook
instagram youtube
tik tok x
draugiem

E-lietas

skolo uzdevumi
office SkyDrive
mykoob letonika
3td email
namejs namejs

Stundu saraksts

19.02.24.-15.03.24.

 

1.plūsma

1.kurss un 3.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

pusdienu pārtraukums

11:20 – 12:10

5.

12:10 – 12:50

starpbrīdis

10 minūtes

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

2.plūsma

2.kurss un 4.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

5.

11.30 – 12.10

pusdienu pārtraukums

12:10 – 13:00

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

 Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

piekluve datortehnikaiCopyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022